กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมัครเป็นพนักงานราชการ10อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิปริญญตรี/วุฒิปริญญาโท สมัครทางอินเตอร์เน็ต29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(1)ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

(2)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไปกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(1)ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

(2)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)จำนวน 3อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอิทรีย์

(3)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอิทรีย์

(4)ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย(ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

(5)ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ใขสาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(6)ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับสมัครสอบเข้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://deqp.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*