การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน กฟน. จำนวน 123อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน กฟน. จำนวน 123 อัตรา สมัครทางอินเตอร์นเน็ต23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฟน. จำนวน 123 อัตรา สมัครทางอินเตอร์นเน็ต23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560
การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์รับบสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือก จำนวน 21 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ รวม 123 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน กฟน.

1.คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ หรือการเงิน หรือการตลาด ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา

2.คุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และบริหารธุกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการ 5(ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา

3.คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี ตำแหน่ง นักบัญชี 5 จำนวน 1 อัตรา

4.คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการวัดและการประเมินผลการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารเทคโนโลยี ตำแหน้ง นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา

5.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 14 อัตรา

6.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา

7.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
8.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ตำแหน่ง วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 3 อัตรา

9.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 4 อัตรา

10.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ ตำแหน่ง นักบริหารพัสดุ 4 จำนวน 4อัตรา

11.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

12.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา

13.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 17 อัตรา

14.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 2 อัตรา

15.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา

16.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการเลขนุการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 15 อัตรา
17.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 6 อัตรา

18.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 3 พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 7 อัตรา

19.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 3 อัตรา

20.คุณวุฒิประกาศนียบัตมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 15 อัตรา

21.คุณวุฒิประกาศนียบัตมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 9 อัตรา

การรับสมัครสอบเข้าการไฟฟ้านครหลวง

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ : การไฟฟ้านครหลวง 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*