สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครเข้ารับราชการจำนวน 21อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 11 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง
– มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1ตำแหน่ง
– มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2ตำแหน่ง
– มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4.อาลักษณ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 4ตำแหน่ง
– มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 7ตำแหน่ง
– มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
6.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1ตำแหน่ง
– มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 109 – 110 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*