“พระบรมราโชวาทของพ่อหลวง” ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

“พระบรมราโชวาทของพ่อหลวง” ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

เราทุกคนล้วนมีหน้าที่การงานแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรมีเหมือนกันก็คือ “หลักการและแนวคิด” ในการทำงาน เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ มีความสุขกับชีวิตในองค์กร รวมถึงไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทที่ให้แง่คิดดีๆ กับพวกเราไว้มากมาย ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่พระองค์ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือ

“แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการทำงาน”

ในฐานะพสกนิกรชาวไทยอย่างพวกเรา สิ่งที่พอจะทำเพื่อพ่อได้มากที่สุด ก็คือการน้อมนำคำสอนต่างๆ ของพระองค์ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตและหน้าที่การงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันยังไงละครับ

พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับแนวคิดการทำงาน

king

การทำงานต้องมีความรับผิดชอบ จึงประสบความสำเร็จ

“การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน

สำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบ” เพราะความรับผิดชอบ คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จึงหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2519

การทำงานไม่ใช่มีเพียงความรู้ ต้องมีคุณธรรมประกอบด้วย

“การทำงานที่จะทำสัมฤทธิ์ผลตามที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยเพียงความรู้อย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

การทำงานต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

“ในอันที่จะทำงานของตนให้ประสานกับงานอื่น และประสานกับฝ่ายบุคคลอื่น จะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานอย่างคับแคบมิได้เป็นอันขาด ท่านจะต้องทำตัวทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น และเที่ยงตรง ยึดถือเหตุผลความถูกต้อง ความพอเหมาะพอควร และประโยชน์ส่วนรวม ร่วมกันเป็นเป้าหมาย”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2527

การนำหลักวิชาการมาใช้ทำงาน ต้องเลือกอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย

“เมื่อจะใช้วิชาการ จำเป็นต้องเลือกสรรเฉพาะแต่ส่วนที่ถูกต้องตรงกับงานที่ทำ มิใช่นำมาใช้พร้อมกันทั้งหมด หรือนำมาใช้ด้วยอาการที่เรียกว่าเถรตรง

เพราะการทำงานดังนั้นจะทำให้ความคิดเกิดสับสน ตึงเครียด และลังเลสงสัย จนทำงานไม่ได้หรือทำได้ไม่สำเร็จ เนื่องจากเป็นทาสของวิชา”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

king

ทำงานด้วยความเต็มใจ ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

“เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ

ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เมื่อเจอปัญหาในการทำงานที่ยากเกินแก้ ให้ร่วมมือกัน

“ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้

ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

ในองค์กร ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน ล้วนสำคัญทั้งหมด

“เมื่อมีงานใหญ่ๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยหลายๆ ส่วน หรือมีขั้นตอนปฏิบัติหลายขั้นตอน จะต้องถือว่างานทุกขั้นทุกส่วนมีความสำคัญ และต้องพยายามทำงานแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนนั้น ให้เสร็จสมบูรณ์ พอเหมาะพอดีเสมอกัน ไม่ละเว้นหรือไม่เน้นหนักในส่วนหนึ่งส่วนใดให้เกินพอดี งานที่ทำจึงจะสำเร็จเป็นผลสมบูรณ์แท้จริง โดยไม่มีจุดบกพร่อง”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

การทำงานย่อมมีความขัดแย้งกันได้ แต่ต้องใช้เหตุผลคุยกัน

“การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมาก ย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง

ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช่อารมณ์ ปรึกษากันและโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล

โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุผลสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีปฏิบัติงานร่วมกัน”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541

king

ได้อ่านพระบรมราโชวาทของพ่อแล้ว รู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าคำสอนเหล่านี้ ถือว่าใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานได้ดีมากๆ เพราะมีทั้งแนวคิดที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ รวมถึงแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่จะทำให้งานของเราเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ที่สุดอีกด้วย

หากมีใครกำลังท้อแท้หรือเจอปัญหาในการทำงาน เราขอให้น้อมนำพระบรมราโชวาทเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตหน้าที่การงานดูนะครับ รับรองว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ดี มีคุณธรรม ประสบความสำเร็จ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : MoneyHub

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*